Õppekava

Õppekavarühm – keeleõpe

 

Keelekursuste põhiline temaatika on seotud tööga ja tööalase suhtlemisega. Õppesisu eesmärgiks on anda õppijale tööelus toimuvate tegevuste käsitlemiseks kaasaegne sõnavara ja keelestruktuur. Õppematerjalid valib keeleõpetaja, lähtudes  keelerühma keeleoskuste tasemest ja vajadustest.

 

Käsitletakse valikuliselt järgnevat temaatikat:

*enda ja teiste tutvustamine, tervitamine, tänamine, vestlus söögist-joogist, hotelli registreerimine, ettepanekute tegemine ja vastamine, kokkulepete sõlmimine, kutsed ja pakkumised, arvamuste küsimine, arvamuste avaldamine, info küsimine, info edastamine, külaliste vastuvõtt, läbirääkimised, tellimuste esitamine, kinnitamine, presentatsioonid, töökohtumised , töökoosolekud, töölähetused, tööalane kirjavahetus, telefonikõned

*oma töökoha kirjeldus, tegevused, amet, töökontaktid, isiklik areng,  karjäär, uuele töökohale kandideerimine, CV koostamine, tööle võtmine, ametikohustuste tutvustamine

*turundus, turg ja reklaam, kaubandus, ost-müük, teenindus, teeninduskultuur, tootearendus, lepingud, pank, finantsid, investeerimine, aktsiaturg, projektide juhtimine, meeskonnatöö

*firmakultuur, tööeetika

*riigid ja rahvad, kultuuride erinevused.

 

Grammatikas õpitakse ja korratakse ajavorme: liht- ja täisminevik, tuleviku ajavormid. Küsimuste moodustamine. Loendatavad ja loendamatud nimisõnad. Siduvad asesõnad. Modaalverbid. Võrdluste koostamine. Passiiv. Tingimuslaused. Kaudne kõne.

 

Õppetöö kogumaht õpperühmas on 40-60 tundi, millest 100% toimub auditooriumis. Praktilise töö osakaal on 80%. Lisaks lahendavad õppijad õppetöö väliselt õpetaja antud koduülesandeid.

 

Keeleõppes on väljund otseselt seotud läbitud keeleõppe tasemega.

Madalama taseme läbinu oskab lihtsate lausetega suhelda, lihtsamaid kirju kirjutada ja kirjadele vastata, saab hakkama telefonikõnedega, saab aru vähemkeerukamatest tekstidest.

Kõrgema taseme läbinu oskab vabalt vestelda tööalastel teemadel, koostada kirjalikke dokumente, esineda, teha ettekandeid õpitud keeles, saab iseseisvalt hakkama võõrkeelses töökeskkonnas.

 

 

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 

Kursuse lõpetajale, kes on läbinud vähemalt 70% õppemahust ja teinud rahuldavalt lõputesti, antakse välja nõuetekohane kursuse lõputunnistus.

Õppija, kes on läbinud vähemalt 50% kursuse õppemahust, saab osavõtmist kinnitava tõendi.

 

Koolituse lõpetajale tehakse tagasisideküsitlus läbitud temaatika ja õpetamise kvaliteedi uurimiseks.